^Powrót do góry

Wyjątkowe dzieci

mod

Świetlica terapeutyczna

W Świetlicy Terapeutycznej prowadzone są zajęcia które obejmują:

 

1) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,

2) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,

3) usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,

4) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,

5) rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,

6) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,

7) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności,

8) indywidualny program zajęć opracowuje prowadzący te zajęcia nauczyciel we współpracy  z psychologiem na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu kwalifikacyjnym.

 

Aby ułatwić dzieciom odkrywanie świata stosujemy również wspomagające metody pracy:

- metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;

- programy aktywności Knillów;

- SI integrację sensoryczną;

- metodę stymulacji polisensorycznej;

- metodę Porannego Kręgu;

- dogoterapię;

- terapię w Sali Doświadczania Świata;

- muzykoterapię;

- arteterapię;

- terapię ręki;

- terapię zajęciową.

 

Copyright © 2013. wyjatkowedzieci.org.pl  Rights Reserved.
Darmowy licznik odwiedzin