^Powrót do góry

Wyjątkowe dzieci

mod

ZAJĘCIA

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze są przeznaczone dla dzieci i młodzieży głęboko upośledzonej oraz dla dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku od 3 do 25 lat. Jest to forma spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Podstawą do realizacji zajęć jest orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną:  „O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych”

Według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 roku, w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, zajęcia zespołowe prowadzone są w wymiarze czterech godzin dziennie -20 godzin tygodniowo.

 Zajęcia rewalidacyjne realizowane są w małych czteroosobowych grupach. Zajęcia obejmują przede wszystkim:

1) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,

2)  kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,

3) usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,

4) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,

5) rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,

6) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,

7) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności,

Indywidualny program zajęć opracowuje prowadzący te zajęcia nauczyciel we współpracy  z psychologiem na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu kwalifikacyjnym

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w wymiarze 4 godzin są bezpłatne.

W naszym Ośrodku działa również odpłatna świetlica terapeutyczna, która umożliwia pozostawienie dziecka w placówce w większym wymiarze czasu, podczas którego dziecko ma zapewnioną dodatkową terapię. 

 

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel 693-700-600

Copyright © 2013. wyjatkowedzieci.org.pl  Rights Reserved.
Darmowy licznik odwiedzin